Day: March 9, 2022

สงสัยไหม? เดินทางไปต่างประเทศช่วงโควิด ต้องเตรียมอะไรบ้างนะ

March 9, 2022

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่เพียงแต่จะส่งผลถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ และเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางเข้า – ออกต่างประเทศ เนื่องจากประเทศปลายทางมักมีข้อกำหนดต่าง ๆ ออกมาเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคให้ได้มากที่สุด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่คุณจะต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนต่าง ๆ ก่อนการเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการเซฟความปลอดภัยให้กับการเดินทาง วันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ข้อควรรู้ และเอกสารต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นมาฝากทุกคน ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ต้องเตรียมอะไรบ้าง? เตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางให้พร้อม เอกสารยืนยันตัวตนของผู้เดินทาง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนสำหรับการเดินทาง หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่สายการบินหรือประเทศปลายทางกำหนด วีซ่า (Visas) สำหรับบางประเทศมีความจำเป็นต้องทำการขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากหลายประเทศยังไม่เปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยว ใบรับรองผลการตรวจโควิด โดยใช้ผลการตรวจแบบ RT-PCR ผลไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเท่านั้น วัคซีนพาสปอร์ต หรือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ที่สำคัญจะต้องเป็นวัคซีนชนิดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับประเทศปลายทางเท่านั้น นอกจากนี้บางประเทศยังรองรับแค่นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเท่านั้น ดังนั้นศึกษารายละเอียดให้ดี ตั๋วเครื่องบินขาไป-กลับ เอกสารการจองที่พัก สำหรับการใช้ยืนยันในด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทาง […]

Read More